missie

Atelier Ruimte Kempen werd opgericht om 29 Kempense gemeenten binnen het werkingsgebied van de intercommunale IOK sterker te ondersteunen bij het opmaken van ruimtelijke instrumenten en het begeleiden en adviseren van ruimtelijke ontwikkelingen tot op projectniveau.

De tendens van complexere projectontwikkelingen binnen de Kempense woonkernen, het overstijgen van de dorpse en kleinstedelijke verdichtingsopgave en de impact hiervan op de ruimere omgeving, de klimatologische uitdagingen en andere ruimtelijke vraagstukken waar we voor staan, zijn belangrijke triggers geweest om naast het bestaande aanbod van maatwerk, ook een generiek aanbod te presenteren aan de 29 gemeenten samen. Door middel van het platform Atelier Ruimte Kempen kunnen we de gemeenten continu informeren, inspireren en ambiëren om een antwoord te bieden op deze ruimtelijke uitdagingen. Hierdoor kunnen ze sneller aan de slag gaan om zich in te zetten op kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus en domeinen en kijken ze over de gemeentegrenzen heen.

Voor de inhoudelijke uitwerking van zowel het maatwerk als het generieke aanbod, werd het Netwerk Ruimte Kempen opgestart. Dit netwerk bestaat uit een multidisciplinair team van IOK dat versterkt wordt door partners en experten van binnen- en buiten de Kempen. Met dit netwerk zullen er specifieke ruimtelijke thema’s, vraagstukken en uitdagingen benaderd worden waarbij ook de 29 gemeenten betrokken worden.

In eerste instantie bestaat het generieke aanbod uit inspirerende modeldocumenten voor de gemeenten en de Ruimte Kempenkaart. De bestaande Kwaliteitskamer Kempen wordt versterkt met de organisatie van adviestrajecten en projectateliers.  Er zullen thematisch ARK-dialogen georganiseerd worden met gemeenten, experten en partners samen. Op basis van de bevindingen en behoeften vanuit deze samenwerkingen, zal het generieke aanbod continu geactualiseerd en verder uitgebreid worden.

folder Atelier Ruimte Kempen