Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder beschreven. Door het louter gebruik maken van de website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de intercommunales IOK en IOK Afvalbeheer. IOK en IOK Afvalbeheer wil je een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie.

De informatie op deze website en andere gemeentelijke websites waarnaar de website je verwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, dien je hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen IOK en IOK Afvalbeheer te raadplegen.

Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

IOK en IOK Afvalbeheer leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zullen IOK en IOK Afvalbeheer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

IOK en IOK Afvalbeheer hebben duidelijke overeenkomsten met het datacentrum waar onze website gehost wordt om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kunnen IOK en IOK Afvalbeheer niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan je de betrokken dienst of de webmaster contacteren via e-mail naar privacy@iok.be.

Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover IOK en IOK Afvalbeheer geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. IOK en IOK Afvalbeheer kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen IOK en IOK Afvalbeheer of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet. IOK en IOK Afvalbeheer of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade opgelopen door de gebruiker of een derde.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico’s in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen IOK en/of IOK Afvalbeheer of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid door IOK en IOK Afvalbeheer of enige andere partij die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien of voorziet.

Privacy verklaring

IOK en IOK Afvalbeheer respecteren en beschermen de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten. Hierbij respecteren IOK en IOK Afvalbeheer de geldende privacywetgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, zijnde de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Kaderwet – https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/sites/privacycommission/files/documents/Wet_Loi_30_07_2018.pdf).

Wat zijn persoonsgegevens? Dit is een ruim begrip. De AVG definieert het begrip “persoonsgegevens” als alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”) ; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische,  economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.   Eigenlijk gaat het over alle informatie die gerelateerd kan worden aan één persoon.

De verordening heeft  versterkte aandacht voor  bijzondere categorieën van persoonsgegevens.  Dergelijke bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn persoonsgegevens  waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap bij een vakbond blijken, genetische  gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon (zoals een afbeelding of een vingerafdruk), gegevens over gezondheid en gegevens over seksueel gedrag of seksuele oriëntatie.

De AVG heeft als doel uw rechten tot die persoonsgegevens te versterken. Dit gebeurt aan de hand van een aantal principes: 

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie over de persoonsgegevens
 • Doelgebondenheid (verzameling en verwerking voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden)
 • een minimale gegevensverwerking (beperkt tot wat noodzakelijk is)
 • juistheid van de persoonsgegevens
 • opslagbeperking (niet langer dan nodig)
 • integriteit en vertrouwelijkheid (passende technische of organisatorische maatregelen met oog op beveiliging)

Concreet vertaalt dit zich in  de volgende rechten voor de betrokkene :

Het recht tot inzage van de verzamelde persoonsgegevens

 De betrokkene heeft het recht om van IOK en IOK Afvalbeheer uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.  De betrokkene kan aldus een overzicht  opvragen over zijn persoonsgegevens  die IOK en IOK Afvalbeheer verwerken.

 Ook heeft de betrokkene het recht om inzage te krijgen van volgende informatie :

 • Voor welke doelen de persoonsgegevens  verwerkt worden.
 • Welke  categorieën van persoonsgegevens  werden verzameld.
 •  De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of zullen worden verstrekt (indien dit zo is).
 • Indien mogelijk, hoelang de persoonsgegevens naar verwachting zullen bewaard worden, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen
 • Dat de betrokkene het recht heeft IOK en IOK Afvalbeheer te verzoeken dat zijn persoonsgegevens worden gecorrigeerd of gewist, of dat de verwerking van zijn persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede dat hij het recht heeft tegen die verwerking bezwaar te maken.
 • Dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Alle beschikbare informatie over de bron van de persoonsgegevens indien ze niet bij de betrokkene zelf worden verzameld
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op de persoonsgegevens.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via privacy@iok.be 

Het recht op verbetering van de persoonsgegevens

Je hebt het recht om onjuiste/niet meer actuele persoonsgegevens te laten aanpassen. Het kan gaan over een oud adres, een verandering van emailadres, aanpassen van achternaam… Tevens heb je het recht om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via privacy@iok.be 

Het recht op het verwijderen van de persoonsgegevens (“recht op vergetelheid”)

Je kan IOK en IOK Afvalbeheer vragen de verzamelde persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging definitief te laten verwijderen in hun systemen. Zo ben je verzekerd niet meer aanwezig te zijn in hun databanken. 

Wanneer  kan je dit recht uitoefenen ?

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

Bijvoorbeeld: je gaf jouw adres, naam, voornaam en rijksregisternummer van je en jouw partner door vanwege interesse in een woonproject. Na een goede afloop van jouw woonproject kan je IOK en IOK Afvalbeheer vragen de gegeven persoonsgegevens te verwijderen.

 • Je trekt jouw toestemming waarop de verwerking berust, in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking
 • Je maakt bezwaar tegen de verwerking
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Wanneer kan je dit recht niet  uitoefenen ?

 • indien de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
 • Indien de verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting die op IOK of IOK Afvalbeheer rust of voor het vervullen van haar taak van algemeen belang  .
 • Indien de verwerking nodig is vanwege een reden van volksgezondheid. Bv. Worden hiervoor de persoonsgegevens verzameld voor de preventie of voor de sociale diensten zoals OCMW’s.
 • Indien de verwerking nodig is in het kader van gerechtelijke stappen , nl. : instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Zolang dit niet afgerond is, worden de persoonsgegevens niet verwijderd.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via privacy@iok.be 

Het recht op  het beperken van de verwerking van de persoonsgegevens

Door dit recht uit te oefenen, kan je aan IOK en IOK Afvalbeheer vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken in bepaalde situaties. Hierbij worden niet alle persoonsgegevens verwijderd, maar gaat het om een beperking in het gebruiken van de persoonsgegevens. De gegevens blijven wel bestaan. De gegevens die jij vermeldt, zullen niet  verwerkt worden in IOK en IOK Afvalbeheer.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via privacy@iok.be 

Recht op intrekking van uw toestemming

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kan je die toestemming op elk moment intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via privacy@iok.be 

Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

Jouw eigen persoonsgegevens in IOK en IOK Afvalbeheer kan je opvragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm zodat je die gegevens kunt  overdragen aan een andere instelling die jouw persoonsgegevens nodig heeft. Vraag zeker na of IOK en IOK Afvalbeheer de gegevens rechtstreeks kunnen overdragen naar de partij van jouw voorkeur indien dit technisch mogelijk is. Vergeet jouw toestemming niet te geven als  de persoonsgegevens rechtstreeks  mogen overgedragen worden! 

Het recht een klacht in te dienen

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met ons via privacy@iok.be.

Indien je een inbreuk  op de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt, kan je via contact@apd-bgba.be ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Het recht van bezwaar

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt  omdat dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of  omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van IOK of IOK Afvalbeheer of van een derde, dan heb je het recht om op elk moment tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar te maken vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen . Het vermelden van de specifieke omstandigheden is voordelig voor een goede afhandeling van dit recht.

Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc.(“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die je op of via de website www.iok.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn : beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

IOK en IOK Afvalbeheer en/of anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.iok.be. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

Alle rechten gereserveerd

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op of via de website www.iok.be vindt, vrij van rechten. Indien aldus anders wordt aangegeven, gelden de volgende principes :

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van ‘een bepaalde tekst, foto of ander creatief werk op deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden aan de auteursrechthebbende. Niets van deze pagina’s mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, (foto)copie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.