Open oproep: Halle

 

projectomschrijving

De stad Halle liet enkele jaren geleden een stedenbouwkundige en landschappelijke visie uittekenen onder de noemer ‘landschapspark Halle’. Hierin toont de stad duidelijk de ambitie om de Zennevallei te herwaarderen en de omgeving van de waterloop te transformeren tot een langgerekt landschapspark. Eén van de strategische plekken in deze visie is de omgeving van De Bres-Leide-Slingerweg. De zone wordt in het landschapspark aangeduid als een scharnierpunt tussen verschillende stedelijke en infrastructurele ontwikkelingen. De site ligt in het hart van de stad maar doet zich vandaag eerder voor als een stadsrandplek waar parkings en wegenis de aandacht opeisen. De stad wenst de volledige zone te transformeren tot een geïntegreerd parklandschap met ruimte voor water, sport, recreatie en natuur. Om al deze aspecten optimaal met elkaar te verweven wordt er gestreefd naar één totaalontwerp. Een van de speerpunten in de visie voor dit stadsdeel is het opnieuw openleggen van een deel van de Zenne. Om dit waar te maken gaat de stad een partnerschap aan met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

opdracht

Zwaartepunt in de projectzone is sporthal De Bres. Het gebouw is toe aan vervanging of een zeer grondige update. Het stadsbestuur wenst de renovatie aan te grijpen om een duurzamer parkeerbeleid te implementeren. Rondom de sporthal bevinden zich immers meerdere parkeerzones. De stad wil die plekken ontharden en integreren in het stadslandschap, als publieke ruimtes met een kwalitatieve belevings- en gebruikswaarde. Dit mag echter niet ten koste gaan van de bereikbaarheid van de stad. De parkeercapaciteit die wordt weggenomen in de openbare ruimte moet daarom gecompenseerd worden in een parking die zich (deels) onder de sporthal bevindt. Het stadsbestuur verwacht dat er innovatief en toekomstgericht met deze parkeervraag wordt omgegaan. Er moet enerzijds nagedacht worden over complementaire tijds- en gebruiksregimes, zodat bijvoorbeeld ook evenementen of marktjes in de parking mogelijk zijn. Anderzijds zou het gebouw in de toekomst ook een andere invulling moeten kunnen krijgen.

De aanleg van een gecentraliseerde parkeervoorziening zal niet alleen ruimte vrijmaken voor kwalitatieve verblijfsplekken, maar schept de opportuniteit om de Zenne aan te leggen in een open bedding. Overeenkomstig de landschapsvisie zal de open Zenne deels de plaats innemen van de huidige sportfaciliteiten in openlucht (atletiekpiste, skatepark, …). Het zal dan ook een bijzondere uitdaging vormen om sport- en spelvoorzieningen gelinkt aan sporthal De Bres te combineren met de aanleg van (kindvriendelijke) publieke ruimte. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met het sterk fluctuerende waterpeil.

De fasering zal in dit project zeker een aandachtspunt zijn. Zolang de nieuwe Zennekoker niet is aangelegd, kan de Zenne nog niet in een nieuwe open bedding worden voorzien. De publieke ruimten komen echter na de aanleg van de ondergrondse parking reeds in aanmerking voor een invulling. Dit kan gebeuren onder de vorm van een tijdelijke publieke verblijfsruimte in afwachting van de werken voor het open leggen van de Zenne.

Dit ambitieuze project zal gepaard gaan met grote en langdurige werken en de eraan gelinkte ongemakken. De uitdaging bestaat erin om heel de stad te enthousiasmeren voor dit project.

Zowel tijdens de studie- en architectuuropdracht als tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces zal de stad inzetten op betrokkenheid van de Halse inwoners en andere stakeholders. Van de ontwerpers wordt verwacht dat zij een bijzonder oog hebben voor tijdelijke ingrepen en interventies die het draagvlak voor de plannen kunnen versterken.

Architectuur, landschap, waterbeheer en publieke ruimte zijn evenwaardige componenten in deze opdracht. Het bestuur zoekt daarom een interdisciplinair team van stedenbouwkundigen, architecten en landschapsarchitecten die de ambities van stad en VMM kunnen vertalen in één geïntegreerd ontwerp zonder de vraag naar fasering en tijdelijke invulling uit het oog te verliezen. Ervaring met de ruimtelijke en landschappelijke integratie en heraanleg van waterlopen of met een gelijkaardige complexiteit is noodzakelijk. De te onderscheiden deelopdrachten zijn aan een verschillende timing onderworpen. Het team moet dan ook bereid zijn om voor langere tijd een engagement aan te gaan. inbegrepen in de opdracht – mastervisie op de site – grondmechanisch onderzoek – architectuur (incl. omgevingsvergunning, aanbestedingsdossier, werfcoördinatie, kwaliteitsbewaking en studiebezoeken)

project: Halle

De volledige studieopdracht voor de opmaak van een stedenbouwkundig inrichtingsplan, landschapsontwerp en de bouw van een sporthal voor de site De Bres-Leide-Slingerweg te Halle.

locatie bouwplaats

Monseigneur Senciestraat, 1500 Halle Het gebied langs de Zenne tussen de Leide, de Monseigneur Senciestraat tot en met de huidige sporthal en de Willamekaai.

bouwheer

Vlaamse Milieumaatschappij Stadsbestuur Halle

contactpersoon

BOUWHEER Peter Vautmans

contactpersoon tvb

Hedwig Truyts

gunningswijze

Mededingingsprocedure met onderhandeling

budget

€36.000.000 (sporthal: €15.000.000, ondergrondse parking: €7.500.000, openleggen Zenne en inrichten oevers: €6.000.000, omgevingsaanleg: €7.500.000) (excl. btw) (excl. ereloon)

honorarium

€60.000 voor opmaak masterplan, algemene ereloonvork : 9% – 11%

vergoeding ontwerpers

€15.000 (excl. btw) per kandidaat, 4 kandidaten