De modeldocumenten zijn enkel raadpleegbaar door de bij IOK aangesloten gemeenten.  Toegang kan gevraagd worden via mail: atelierruimtekempen@iok.be

De ontvangen login gegevens zijn enkel bedoeld voor de aanvrager hiervan (gemeente) en mogen niet verder verspreid worden.  Modeldocumenten dienen ter inspiratie bij de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke instrumenten en tools en moeten steeds op maat van de specifieke gemeente vertaald worden.  Ze bieden het voordeel dat de gemeente snel aan de slag kan gaan om deze instrumenten en tools op te maken of bestaande te actualiseren. Modeldocumenten worden continu geactualiseerd in samenwerking met gemeenten en experten. Elk modeldocument kan door IOK plangroep vertaald worden op maat van de gemeente o.b.v. de inhouse-dienstverlening.

De uitgaven zijn beschermd door het auteursrecht cfr. art. XI.165 e.v. Wetboek Economisch Recht. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens in toepassing van de uitzonderingsgevallen zoals voorzien in art. XI.189 e.v. Wetboek Economisch Recht.